Home ახალი ამბებისაქართველო შემოიტანენ თუ არა რელიგიის ისტორიას ცალკე საგნად საჯარო სკოლებში

შემოიტანენ თუ არა რელიგიის ისტორიას ცალკე საგნად საჯარო სკოლებში

by ნატალია ჩიქოვანი

მი­მაჩ­ნია, რომ რე­ლი­გი­ის ის­ტო­რია, რო­გორც არ­ჩე­ვი­თი სა­გა­ნი, ყვე­ლა სკო­ლა­ში უნ­და იყოს და მივ­დი­ვართ აქეთ­კენ, — გა­ნაცხა­და ცო­ტა ხნის წინ განათლების მინისტრმა მი­ხე­ილ ჩხენ­კელ­მა, რასაც ბუნებრივია საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა, რადგან საკითხი ეხება ისეთ სენსიტიურ თემას, როგორიც არის რელიგია.

გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღებ­თა აზ­რით, ეს ნა­ბი­ჯი მი­მარ­თუ­ლია სკო­ლებ­ში ძა­ლა­დო­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­კენ, თუმცა საზოგადოებაში გაჩნდა აზრი, რომ შესაძლოა პირიქითაც მოხდეს და რელიგიის ცალკე საგნად შემოღებამ ამ თემის სკოლებში წამოწევა და განსხვავებული მრწამსის ბავშვებს შორის დავა, დაპირისპირება და დისკრიმინაცია გამოიწვიოს.

ტრა­დი­ცი­ულ რე­ლი­გი­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სწო­რი ინ­ფორ­მა­ცია, ხელს შე­უწყობს არა მხო­ლოდ ტო­ლე­რან­ტუ­ლი სა­ზო­გა­დო­­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, არა­მედ იმ არას­წო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის აღ­მოფხ­­რას, რო­მე­ლიც დღეს მსოფ­ლი­­ში გვხვდე­ბა, თუნ­დაც ის­ლა­მის რა­დი­კა­ლუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის თვალ­საზ­რი­სით.“განაცხადა პარ­ლა­მენ­ტის გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯ­დო­მა­რემ მარიამ ჯაშმა.

რე­ლი­გი­ე­ბის ის­ტო­რი­ის არ­ჩე­ვით საგ­ნად სკო­ლებ­ში შე­ტა­ნის საკითხ­ზე მსჯე­ლო­ბამ სა­პატ­რი­არ­ქო­ში გა­მარ­თულ ერთ-ერთ შეხ­ვედ­რა­ზეც გა­და­ი­ნაც­ვ­ლა, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს, პარ­ლა­მენ­ტის შე­სა­ბა­მი­სი კო­მი­ტე­ტე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი, რე­ლი­გი­ის საბ­ჭოს, სხვა­დას­ხ­ვა კონ­ფე­სი­ე­ბი­სა და არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ. შეხ­ვედ­რა­ზე სა­პატ­რი­არ­ქოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მხრი­დან გაჩ­ნ­და ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რომ რე­ლი­გი­ის გაკ­ვე­თი­ლე­ბი სკო­ლებ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რად გა­დამ­ზა­დე­ბულ­მა სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებ­მა ჩა­ა­ტა­რონ. თუმ­ცა, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ე­ბი აქვს პარ­ლა­მენ­ტის კო­მი­ტე­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელს. მი­სი აზ­რით, მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის სწო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის­თ­ვის კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი შე­სა­ბა­მის სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებ­თან, რო­გორც მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლურ, ისე ყვე­ლა რე­ლი­გი­უ­რი კონ­ფე­სი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან უნ­და გა­ი­ა­რონ, მაგ­რამ სკო­ლა­ში სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში უნ­და იყოს ჩარ­თუ­ლი შე­სა­ბა­მი­სი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის პე­და­გო­გი.

ჯერჯერობით გაურკვეველია რა ფორმით ან ვინ ასწავლის ბავშვებს რელიგიის ისტორიას, ამ თემის ირგვლივ საზოგადოების ინტერესი არ ცხრება.

რელიგიის გაკვეთილები არ იგეგმება. მინისტრის ინიციატივა ეხებოდა საშუალო საფეხურზე არჩევით საგნად რელიგიების ისტორიისა და კულტურის შემოტანას. ამ მიმართულებით ჯერ აქტიური სამუშაოები არ დაწყებულა. ეს იყო იდეა, რომელიც განიხილება, – განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა.

წყარო

P.S.  იმედს ვიტოვებ, რომ განათლების სამინისტროში იდეას იდეის დონეზე არ განიხილავენ და იფიქრებენ იმ რისკებზც, რომლებიც ჩვენს ბავშვებს ელით საჯარო სკოლებში, განსაკუთრებით იმ ძალადობრივი ფონის გათვალისწინებით, რაც ბოლო დროს ჯაჭვური რეაქციით გავრცელდა სკოლებში. მოზღვავებული აგრესია მოზარდებში საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებზე მიგვითითებს და ნაცვლად იმისა განათლების სამინისტრო სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად კომპლექსურ გამოსავალს ეძებდეს, ყველაზე მგრძნობიარე საკითხზე გადაიტანა ყურადღება, რაც იმედია უფრო მეტად „მგრძნობიარე” შედეგებს არ მოიტანს საზოგადოების ყველაზე დაუცველი წევრებისთვის – ბავშვებისთვის.

related posts

Leave a Comment